CITIC Хүнд үйлдвэрийн хамгийн том гидравлик мөчлөг