Элс машин хайлшаар толгой шиддэг үнэ магадгүй үнэд хүрнэ