аж үйлдвэрийн инженерчлэлийн үйлчилгээний сургалтанд