уул уурхайн тэсэлгээний ажилд барилгын ажлын сул орон тоо