хязгаарын байгууламжууд нь рок арлын технологийн шийдлүүдэд нөлөөлдөг