нэг цаг тутамд зам дээр хүнд дутигийн скрининг үйлдвэр