Biologisch: Klimaatneutraal!

De biologische landbouw is koploper in de zoektocht naar duurzaamheid. Zij is in het verleden een kraamkamer gebleken van innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van de gehele landbouw.
Het milieu wordt ontzien omdat kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen niet gebruikt worden. Helaas scoort de biologische landbouw niet op alle milieuaspecten beter.

Naar klimaatneutraal
De uitstoot van broeikasgassen per hectare is lager dan bij gangbare productie, maar per eenheid product kan deze hoger uitvallen. Daarom gaan we in dit netwerk op zoek naar mogelijkheden om uitstoot te verminderen en te compenseren. Met als doel om ervaringen uit te wisselen en stappen te zetten richting klimaatneutraal produceren.

Werkwijze: maatwerk!
In dit praktijknetwerk gaan ongeveer 50 biologische landbouwbedrijven uit de melkvee-, akkerbouw-, pluimvee- en varkenssector uit heel Nederland na wat de mogelijkheden zijn om tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering te komen. We willen de uitstoot van broeikas-gassen minderen en emissies die niet vermeden kunnen worden compenseren, in eerste instantie op het eigen bedrijf, of anders elders. Dit alles om klimaatneutraal te werken. De stappen om dit doel te bereiken zijn voor elke sector en voor elk bedrijf anders. We willen van elkaar leren en synergiën benutten die ontstaan als we over de grenzen van verschillende sectoren heen gaan samenwerken. 

Twitter RSS